Política de Privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, les dades que Vostè enviï a l’Associació Amics del Museu de Molins de Rei formaran part d’un fitxer de responsabilitat exclusiva de

Identitat: Associació Amics del Museu

Adreça: C/ Pintor Fortuny 55, 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Correu Electrònic: amicsdelmuseu.molinsderei@gmail.com

Aquestes dades seran tractades de forma confidencial, amb l’única finalitat de remetre als usuaris informació sobre la pròpia Associació i les seves activitats així com algunes informacions destacades d’activitats culturals que es realitzin al Baix Llobregat.

Aquells usuaris, las dades dels quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades i revocació de l’autorització en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets es podran exercir dirigint-se per escrit a l’adreça més amunt indicada.

L’Associació Amics del Museu de Molins de Rei no cedirà les dades a tercers. En cas de fer-ho, ho comunicarà als afectats, indicant-ne la finalitat del fitxer, naturalesa de les dades que s’han cedit, i el nom i adreça del cessionari.

L’Associació Amics del Museu de Molins de Rei es compromet a adoptar les mesures de seguretat d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua i el tractament o accés no autoritzat d’aquestes dades. No obstant això, degut a les actuals condicions de seguretat a Internet, el Responsable del Fitxer ni garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis, de qualsevol mena, que es poguessin derivar de l’alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat o l’ús il·lícit de la informació dels titulars per part de tercers.